Dom i Ogród

Niezbędne akcesoria kuchenne – wagi kuchenne, kawariki, kubki.

Niezbędne akcesoria kuchenne - wagi kuchenne, kawariki, kubki.

Waga kuchenna jest nie­zbęd­nym ele­mentem wypo­sa­że­nia każ­dej kuchni. Każda gospo­dyni domowa wie jak przy­datna jest waga kuchenna, która pozwala na pre­cy­zyjne odmie­rza­nie ilo­ści doda­wa­nych skład­ni­ków do każ­dego cia­sta, pie­czywa czy nale­śni­ków oraz innych potraw, które wyma­gają odpo­wied­nio wymie­rzo­nej wagi.

Niezbędny element wypo­sa­że­nia kuchni – waga kuchenna

Na dzień dzi­siej­szy mamy do wyboru wagi, które wyko­nane są z róż­nego rodzaju mate­ria­łów. Naj­czę­ściej spo­ty­kamy wagi wyko­nane z pla­stiku. Jed­nak, gdy chcemy, aby waga kuchenna nie była tylko prak­tyczna, ale posia­dała rów­nież cechy este­tyczne i była ozdobą naszej kuchni, możemy wybrać wagi zbu­do­wane ze stali nie­rdzew­nej, szkła lub
sili­ko­no­wych ele­mentów.

Ile to jest ?

Posia­da­jąc wagę kuchenną nie musimy już mie­rzyć na „oko”. Spójrzmy na prze­pis cia­sta mar­chew­ko­wego i jego
skład­niki:
– 2 jajka,
– 200 g drob­nego cukru lub cukru pudru,
– 150 ml oleju roślin­nego,
– 200 g drobno star­tej mar­chewki,
– 50 g posie­ka­nych orze­chów wło­skich lub pekan + do deko­ra­cji,
– 75 g drobno pokro­jo­nego ana­nasa (świe­żego lub z puszki) lub jabłka,
– 50 g wiór­ków koko­so­wych,
– 200 g mąki,
– 1/2 łyżeczki proszku do pie­cze­nia,
– po 1 łyżeczce sody i cyna­monu,
– szczypta soli.
 
Ilo­ści skom­pli­ko­wa­nie – 200 g cukru, 75 g drobno star­tej mar­chewki, 50 g wiór­ków kok­so­wych, 75 g drobno pokro­jo­nego ana­nasa – i tu z pomocą przy­cho­dzi waga kuchenna. Posia­da­jąc wagę kuchenną, pie­cze­nie i goto­wa­nie nie sta­no­wią już pro­blemu, stają się czy­stą przy­jem­no­ścią a co naj­waż­niej­sze poma­gają zaosz­czę­dzić czas, ponie­waż nie trzeba się zasta­na­wiać ile to jest 75 g drobno pokro­jo­nego ana­nasa i nie trzeba prze­szu­ki­wać w internecie prze­licz­ni­ków kuchen­nych.

Mechaniczne czy elektroniczne 

Na rynku mamy dostępne dwa rodzaje wag kuchen­nych – mecha­niczne, tzn. tra­dy­cyjne oraz elek­tro­niczne. Wagi tradycyjne są sto­so­wane od lat w gospo­dar­stwach domo­wych, wagi te są mało skom­pli­ko­wa­nym urzą­dze­niem w 
budo­wie i obsłu­dze, która poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków zachęca swoją ceną. Należy jed­nak pamię­tać, że wagi kuchenne tra­dy­cyjne mają dość niską dokład­ność pomiaru, która wynosi około 20 g. Wagi te, rów­nież nie wyma­gają bate­rii i jeżeli ktoś lubi styl vin­tage, to ta waga jest odpo­wied­nia. Wagi kuchenne elek­tro­niczne są mode­lami, które cenowo są droż­sze, lecz posia­dają bar­dzo wysoką dokład­ność, pomiar wynosi od 1 do 2 gram. Wagi te posia­dają nowo­cze­sny wygląd, można je sper­so­na­li­zo­wać, dopa­so­wu­jąc je do wnę­trza kuchni. Nato­miast, jeżeli nie mamy dużo miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia, można zaopa­trzyć się w wagę kuchenną elek­tro­niczną skła­daną. Wagi kuchenne elek­tro­niczne, posia­dają rów­nież wiele funk­cji dodat­ko­wych np. pomiar zwar­to­ści białka, błon­nika, cho­le­ste­rolu, sodu czy węglo­wo­da­nów, ilość kalo­rii. Można zadać sobie pyta­nie, czy takie funk­cje są przy­datne, na pewno tak, jeżeli należy się do grupy osób posia­dających rożne cho­roby, a które wymagają dokładnych porcji posiłków. Można do nich zali­czyć m.in. cukrzy­ków czy osoby posia­dające cho­roby układu krą­że­nia. Wagi z dodat­ko­wymi funk­cjami, ale i nie tylko, po pro­stu wagi kuchenne w rozu­mie­niu ogól­nym są nie­odzow­nym ele­mentem dni codzien­nego dla osób lubią­cych goto­wać i piec, odchu­dza­ją­cych się, dla osób pro­wa­dzą­cych zdrowy styl życia, dla spor­tow­ców ama­to­rów, któ­rzy utrzy­mują odpo­wied­nią dietę.

Kubki – modny doda­tek do kuchni.

W dzi­siej­szych cza­sach kubek to nie tylko kubek, z któ­rego można się napić her­baty, kawy czy gorą­cej cze­ko­lady. Kubek stał się, nie­od­łącz­nym ele­mentem np. poran­nego rytu­ału picia kawy. Z kub­kiem wiążą się emo­cje, wspo­mnie­nia a nawet marze­nia. W ofer­cie pro­du­cen­tów możemy odna­leźć różne modele i rodzaje kub­ków, – które towa­rzy­szą nam w codzien­nych obo­wiąz­kach. Do wyboru są róż­nego rodzaju kształty, uchwyty, nadruki oraz spo­soby wykoń­cze­nia. Z całą pew­no­ścią kubki powinny być ory­gi­nalne i sty­lowe, dopa­so­wane ide­al­nie do aran­ża­cji miesz­ka­nia, spójny z naszym cha­rak­te­rem, ale jed­no­cze­śnie dopa­so­wa­nym do napoju, tak, aby nie zmie­niał smaku i zapa­chu naszej poran­nej kawy. Kubki są również bar­dzo uni­wer­salne i spraw­dzą się na każdą oka­zję – pre­zent na uro­dziny, walen­tynki, pamiątka z waka­cji, pre­zent dla nauczy­ciela itd.

Kawiarka – alter­na­tywa dla eks­pre­sów

Kawiarka jest nieskom­pli­ko­wa­nym urzą­dze­niem skła­da­ją­cym się z kilku czę­ści. Spo­sób przy­go­to­wa­nia kawy jest pro­sty, ale efek­tem jest dobra, esen­cjo­nalna kawa o nie­za­po­mnia­nym smaku. A kształt kawiarki, nie zmienny od lat 30 XX wieku, stał się roz­po­zna­walny na całym świe­cie.
 
Co możemy powie­dzieć o kawiar­kach – na pewno to, że pro­du­kuje się je stali nie­rdzew­nej, por­ce­lany, szkła lub cera­miki. Możemy kawiarki podzie­lić ze względu na spo­sób dzia­ła­nia:
1.Kawiarki kla­syczne, czyli na kuchenkę:
– gazową,
– elek­tryczną,
– induk­cyjną,
– płytę cera­miczną,
2. Elek­tryczne, na prąd.
 
Na rynku możemy zna­leźć różne pojem­no­ści kawia­rek – na 1 tz do 18 tz (tz ozna­cza fili­żankę, która jest równa 50 ml).
 
Kawiarka, rów­nież należy do akce­sowi kuchen­nych, którą każdy miło­śnik kawy powi­nien obo­wiąz­kowo posia­dać na wypo­sa­że­niu kuchni.
 

Similar Posts